Las Vegas Japanese Culture Club
 Las Vegas Nihon Bunka Aiko Kai
P.O. Box 28875, Las Vegas, NV  89126

Your Subtitle text

KARAOKE CLUBS

FIESTA KARAOKE CLUB

LEADER
Chudy Amazaki

MEMBERS
Allen Amazaki
Kazuko Atomura
Nenko Bigham
Estuko Dulude
Jamie Dulude
Al Kayatani
Marge Kayatani
Minju Pierce Kim
Kathy Lee
Kazuo Matsuura
Ann Mikami
Rich Mikami
Yasuko Stockdale
Kazuko Underhill
Sachiko Velasco
Hank Wong


NONBEIs KARAOKE CLUB

LEADER
Makiko Ida

MEMBERS
Midori Blanks
Claude Bourbonniere
Ryuki Hiraishi
Yoko Ishikawa
Hiromi Kato
Miyuki Kim
Ryu Murakoshi
Noriko Takahashi
Hal YamamotoSAHARA KARAOKE CLUB

LEADER
Sally Toyo Craft

MEMBERS
Etsuko Bennett
Emiko Childers
Toshiko Frye
Tomiko Galazin
Joanne Hanawahine
Shinichiro Ishihara
Eiko Jordan
Yasuji Kuniwake
Phyllis Matsuda
Fusae McGuire
Rieko Mendoza
Eiko Moreland
Rimiko Parra
Sue Webster
Carole Yamashita
Sachiko Young

SUMMERLIN KARAOKE CLUB

LEADER
Noriko Scott

MEMBERS
Kay Akamine
Yoko Barnard
Stan Fuke
Yoko Furukawa
Hiroshi Goto
Yoko Goto
Sally Hisae Hanagami
Megumi Jones
Hiroko McGrath


PRIVATE KARAOKE LESSONS

SENSEI
Satomi Sato

MEMBERS
Mayumi Allen
Michiko Dolan
Toyoko Gasperino
Yumiko Gomez
Mieko Hirai
Masaru Hori
Noriko Hosoda
Katsuyo Irvin
Masanori Naraoka
Yuriko Nordquist
Machiko Oshiro
Aki Paulson
Keiko Rudder
Akemi Yahiro
Shigeo Yahiro
Hiroshi Yokomizo

There are currenty 71 Karaoke members in the Las Vegas Japanese Culture Club.

Website Builder